Τι κάνουμε

Η ARTience by_PhonoQuest στοχεύει στη στήριξη και ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων, μέσω της σύμπραξης τέχνης (ART) και επιστήμης (Science). Ο στόχος της αυτός πραγματώνεται ποικιλοτρόπως:
1. Δημιουργεί

ενημερωτικές & εκπαιδευτικές δράσεις συγκερασμού τέχνης & επιστήμης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο πεδίων.

2. Υποστηρίζει

και δημιουργεί δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.

3. Στηρίζει

μέσω προγραμμάτων, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

4. Σχεδιάζει

ενημερωτικά & εκπαιδευτικά προγράμματα για την καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα:

α) στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,
β) σε τρόπους αειφόρου ανάπτυξης των κοινωνιών.

Δραστηριότητες

Η ARTience by_PhonoQuest στοχεύει στη στήριξη και ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων, μέσω της σύμπραξης τέχνης (ART) και επιστήμης (Science). Ο στόχος της αυτός πραγματώνεται ποικιλοτρόπως:

  1. Δημιουργεί ενημερωτικές & εκπαιδευτικές δράσεις συγκερασμού τέχνης & επιστήμης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο πεδίων.
  2. Στηρίζει, μέσω προγραμμάτων, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  3. Σχεδιάζει ενημερωτικά & εκπαιδευτικά προγράμματα για την καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα:

α) στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,

β) σε τρόπους αειφόρου ανάπτυξης των κοινωνιών.

 

 

Το Κοινό μας

Οι δράσεις της ARTience by_PhonoQuest σχεδιάζονται στοχευμένα για να εξυπηρετούν ανάγκες διαφόρων ομάδων, με σκοπό να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Τέτοιες ομάδες αποτελούνται από:

  • Ανθρώπους τρίτης ηλικίας
  • Ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και φύλων
  • Ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Ανθρώπους με κύρια ενασχόληση τη φωνή

‘H ARTience by_PhonoQuest στοχεύει στη στήριξη και ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων, μέσω σύμπραξης τέχνης (ART) και επιστήμης (Science).’

Πιο συγκεκριμένα:

✔ Ευαισθητοποιεί

την κοινωνία στα φλέγοντα θέματα της σύγχρονης εποχής, μέσω ενημερωτικών δράσεων, συνεδρίων, ημερίδων, με ταυτόχρονη αξιοποίηση της τέχνης και της επιστήμης, για την άμεση μεταφορά κοινωνικών μηνυμάτων.

✔ Υλοποιεί

έρευνες, συλλέγοντας ποιοτικά και ποσοτικά data, για τον στοχευμένο σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης του well-being, της ψυχικής ενδυνάμωσης και ανθεκτικότητας, της προαγωγής του πολιτισμού, της διά βίου μάθησης και της κοινωνικής μέριμνας.

✔ Συνεργάζεται

με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πολιτιστικούς φορείς κ.ά..

✔ Αναπτύσσει

συνέργειες με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

✔ Διευρύνει

τις δεξιότητες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω σεμιναρίων.

✔ Παρέχει

διαδικτυακή πύλη ανοικτής πρόσβασης, για τη διάδοση της γνώσης.

✔ Προωθεί

τον ιατρικό και πολιτιστικό τουρισμό.